Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

WPLYW STOPNIA ZESPOLENIA CIEGIEN SPREZAJACYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

WPŁYW STOPNIA ZESPOLENIA CIĘGIEN SPREŻAJĄCYCH Z BETONEM NA NOŚNOŚĆ BELEK KABLOBETONOWYCH Przytoczono wyniki badań 5 serii belek z betonu sprężonego (razem 45 belek). Belki różniły się rodzajem użytego cięgna sprężającego, kształtem przekroju poprzece- nego oraz sposobem zapewnienia zespolenia cięgna sprężającego z betonem. Z powyż- szych badań wyciągnięto następujące wnioski zasadnicze; – naruszenie zespolenia cięgna sprężającego z betonem lub jego brak powoduje zmniejszenie nośności belki kablobetonowej; – zmniejszenie nośności wywołane jest większymi deformacjami takiej belki po przekroczeniu wartości momentu rysującego, które powodują obniżenie- wysokości ściskanej strefy betonu; – naruszenie zespolenia kabla sprężającego z betonem następuje po przekro- czeniu wartości granicznych naprężeń przyczepności na powierzchni kontaktu kabla z betonem. W pracy podano propozycję obliczeniowego uwzględnienia wpływu stopnia zospolenia cięgien sprężających li betonom na. nośność belek kablobetonowych. 1. Charakterystyka belek doświadczalnych i sposób prowadzenia badań Zaprojektowano cztery typy belek doświadczalnych z betonu sprężo- nego. Wszystkie belki o stałym przekroju poprzecznym były sprężone kablami prostoliniowymi. Należy podkreślić, że kable prostoliniowe są niekorzystne ze względu na zapewnienie odpowiedniej współpracy z konstrukcją. W przypadku kabli krzywoliniowych duże znaczenie ma tarcie kabli na łukach, które jest dodatkową przyczyną ich zespolenia z konstrukcją. Typy i liczby belek, na których przeprowadzono badania, były nastę- pujące: 12 belek teowych sprężonych kablem 1205 o rozpiętości teoretycznej l = 3,60 m, – 4 belki teowe sprężone kablem linowym 61 x 5 o rozpiętości l = 10,00 m , – 9 belek prostokątnych sprężonych kablem 12 0 5 o rozpiętości l = 5,60 m , – 20 belek prostokątnych (seria 11 i N sprężonych splotem 7 x 2,5 o rozpiętości l = 2,00 n) . Dla wszystkich belek przyjęto jednakową markę betonu, Rw = 400 kgfcm2. Ze względu jednak na ograniczone możliwości wykonawcze nie udało się utrzymać jednakowej wytrzymałości betonu w poszczególnych belkach, które wykonywano kolejno, a nie jednocześnie. Dlatego szcze- gólną uwagę zwrócono na właściwą kontrolę wykonawstwa belek. Na podstawie przeprowadzonej kontroli określono rzeczywistą wy trzy- małość betonu Rw w belce, a następnie obliczono wytrzymałość na ścis- kanie przy zginaniu – R7It Wartości R7It interpolowano spośród wartości podanych w normie PN -66 B-03320 dla poszczególnych marek betonu. Dla określonych, na podstawie kontroli, wymiarów oraz wytrzymałości Rw obliczano wartości momentów niszczących zgodnie z zasadami przyjętymi we wspomnianej normie. [więcej w: projekt sklepu spożywczego, mrówka gniezno, serce nie sługa cda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka gniezno projekt sklepu spożywczego serce nie sługa cda