Aranżacja wnętrz
Architektura wnetrz dla opornych…

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

WADY POWSTAJACE PRZY FORMOWANIU DACHOWEK

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

WADY POWSTAJĄCE PRZY FORMOWANIU DACHOWEK CIĄGNIONYCH I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ICH POWSTAWANIU 1. Zadziory i drobne szczerby mogą powstawać wskutek chropowatości w narożach wylotnika, lecz główną przyczyną po- wstawania zadziorów jest nierównomierne posuwanie się taśmy z wylotnika, gdy środek taśmy wyprzedza jej brzegi. Jednostronny zadzior związany z zagięciem taśmy następuje . wskutek niedostatecznej szybkości posuwania się taśmy z wy- lotnika po stronie naderwań. Przy masie plastycznej nierównomierność posuwania się masy z wyprzedzaniem po jednej stronie prowadzi do falowania taśmy 2. Przy wyprzedzaniu masy przy brzegach i pozostawaniu środka taśmy w tyle rozerwanie następuje w środkowej części taśmy. Gdy taśma jest dostatecznie elastyczna, aby wytrzymać W su- rowym stanie naprężenia powstające przy nierównomiernym po- suwaniu się masy, tworzą się po suszeniu pęknięcia w środkowej części taśmy. 3. Chropowatość ciętych miejsc dachówki tłumaczy się obec- nością ciał obcych, złą przeróbką masy i nieprawidłowym jej do- borem. Nierównomierność posuwania się taśmy stwierdza się przeci,- nając wzdłuż taśmę wysuwającą się z wylotnika na 4 lub 5 pasm za .pomocą drutów naciągniętych pionowo u wylotu wylotnika i obserwując szybkości posuwania się każdego pasma. Przyczyną nierównomierności posuwania się taśmy może być: 1. Nieprawidłowe i niecentralne ustawienie wylotnika; wy- lotnik należy ustawić ściśle w środku. 2. Nieprawidłowe oprofilowanie roboczych powierzchni wy- lotnika. Należy skontrolować kąty pochylenia powierzchni wzglę- dem osi taśmy i przerobić lub wymienić wylotnik. 3. Nieprawidłowy kształt wkładki wymiennej. 4. Zanieczyszczenie wylotnika lub niedostatecznie wygładzona powierzchnia (szczególnie w narożach). Po stwierdzeniu nierównomierności posuwania się taśmy i ustaleniu przyczyny usuwa się ujawnioną wadę spowodo- waną złym ustawieniem wylotnika lub niewłaściwym kształtem formy albo też wkładki wymiennej. Ponieważ nie zawsze daje się to osiągnąć, reguluje się szybkość posuwania się taśmy za pomocą płytek hamujących, które ograniczają szybkość przesu- wania się gliny na określonych odcinkach wylotnika. Za pomocą tego rodzaju hamulców można wyregulować równomierność po- suwania się taśmy, co usuwa prawie wszystkie wady występu- jące przy formowaniu i suszeniu. Wady powstałe wskutek złego przygotowania masy powinny być usunięte przez polepszenie przerobu surowca. Szczególnie duże znaczenie ma wymrażanie gliny i dojrzewanie gal et. Przy niedojrzałych galetach otrzymuje się mało – wytrzymałą, kruchą taśmę, która łatwo rwie się i łamie. Galety powinny dojrzewać co najmniej przez 3 doby. [więcej w: domy z drewna cena, domy energooszczędne, działki budowlane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

WADY POWSTAJACE PRZY FORMOWANIU DACHOWEK

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Ruchomy przenośnik nawrotny przesuwa się na kół- kach tocznych wzdłuż frontu rozładunkowego i stosowany jest do ładowania surowców do zasobników. Lej załadowczy znajduje się mniej więcej pośrodku zainstalo- wanych zbiorników, dzięki czemu do obsługiwania całego frontu rozładunkowego może być zastosowany przenośnik dwukrotnie krótszy od przenośnika stałego. Do zasilania urządzeń krusząco-mielących stosuje się prze- nośniki pochyłe z śrubowym mechanizmem naciągowym taśmy i lejem załadowczym. Przy przemieszczaniu materiałów kruchych, w dużych kawał- kach lub pylastych (a w przypadku przenośników pochyłych – niezależnie od własności materiału) przyjmuje się dolne granice szybkości. Szybkość przesuwania się taśm sortowniczych powinna mieścić się w granicach 0,1-0,3 misek. Przy urządzeniu rozładowczym typu płużkówego szybkość po- suwu taśmy nie przekracza 0,8 misek. Dla przenośników taśmowych można przyjąć następujący sze- reg normalnych szybkości: 0,20; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,50 misek. W celu zwiększenia wydajności przenośnika przy transporcie materiałów sypkich stosuje się taśmy nieckowe. Wydajność taśmy nieckowej jest dwukrotnie większa od wy- dajności taśmy płaskiej tejże szerokości. Taśmy płaskie stosuje się zwykle do przenoszenia ładunków .w sztukach (surówki) i dostawy surowców przy użyciu płużko- wych urządzeń rozładowczych. W celu określenia szerokości taśmy przenośnika dla żądanej wydajności t/godz, przy ciężarze materiału w stanie nasypowym y t/ma i szybkości taśmy v m/sek, przelicza się najpierw wydaj- ność w tonach na wydajność V w metrach sześciennych. V= m3/godz Po ustaleniu szerokości taśmy odpowiedniej dla wymaganej wydajności należy sprawdzić w miarę możliwości wykorzystanie taśmy do przenoszenia kawałków żądanej wielkości. [więcej w: domy z drewna cena, domy energooszczędne, działki budowlane ]

Comments Off

« Previous Entries