Aranżacja wnętrz
Architektura wnetrz dla opornych…

Posts Tagged ‘domki ogrodowe’

NATURALNE SUSZENIE DACHÓWKI Wszystkie wskazniki

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

NATURALNE SUSZENIE DACHÓWKI Wszystkie wskaźniki cieplne i obliczeniowe, podane w roz- dziale Suszenie cegły, mogą być stosowane przy suszerriu da- chówki. Cechą charakterystyczną, odróżniającą dachówkę od ce- gły, jest stosunek -grubości do szerokości i długości. , W cegle stosunek ten równy jest 1:1,85:3,85, tj. stosunek ma- ksymalnego wymiaru do minimalnego wynosi ok. 4. W dachówce stosunek ten jest następujący: dla karpiówki 1 : 12,9 : 30,4 dla dachówki marsylskiej 1: 20,6 : 34,1 W przypadku dachówki marsylskiej stosunek wymiaru maksy- malnego do minimalnego wynosi ok. 34. Dla cegły podstawowe znaczenie. ma spadek wilgotności na grubości wyrobu, a dla da- chówki – wzdłuż płaszczyzny, tj. w kierunku długości i szero- kości wyrobu. Wskutek tego przy suszeniu dachówki kierunek strumienia powietrza odgrywa większą rolę niż przy suszeniu cegły. W przypadku dachówki strumień powietrza powinien prze- pływać wzdłuż jej płaszczyzny.
WARUNKI SUSZENIA NATURALNEGO W przypadku użycia glin wytrzymujących suszenie łatwo i bez spękań; jednym z warunków szybkiego suszenia jest zapewnienie intensywnej cyrkulacji powietrza przy powierzchni dachówki. Znacznie częściej spotyka się gliny wrażliwe na suszenie, które dają w początkowym okresie suszenia dużo braków. Przy susze- niu płaskiej dachówki pasmowej (karpiówki) łatwiej powstają pęknięcia i skrzywienia niż przy suszeniu dachówki tłoczonej (marsylskiej). Dla usunięcia tych wad celowe jest stosowanie na- stępujących środków: 1) schudzanie tłustych, plastycznych glin szamotem lub pia- skiem; 2) możliwie ścisłe ustawienie dachówek, umieszczając między łatami po 2 lub 3 ramki stelażowe z dachówkami; 3) stałe utrzymywanie szopy w stanie całkowitego załadowania; 4) układanie świeżo uformowanej dachówki na dolnych ste- lażach; 5) zawieszenie między stelażami mokrych rogoży i polewa- nie podłogi w pomieszczeniu w celu nawilżania powietrza w okre- sie usuwania wilgoci skurczowej; 6) staranne ochranianie dachówek przed przeciągami; przy bardzo wrażliwe; glinie należy, w celu uniknięcia przeciągów i uzyskania łagodnych warunków suszenia, podzielić szopę na oddzielne przedziały, przegradzając stelaże papierem, papą itp. [więcej w: domki nad morzem, domki narzędziowe, domki ogrodowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki ogrodowe’

NATURALNE SUSZENIE DACHÓWKI Wszystkie wskazniki

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

PRZYCZYNY POWSTAWANIA BRAKOW PODCZAS SUSZENIA DACHOWKI Przyczyną powstawania braków w dachówkach jest często zły przerób masy, niedostateczny okres dojrzewania galet, przyle- pianie się dachówki do formy, wady wylotnika. W takich przy- padkach należy walczyć z powstawaniem braków, usuwając nie- dociągnięcia przy formowaniu dachówki.
WYPALANIE DACHOWKI Wypalanie dachówki odbywa się przeważnie w okresowych piecach komorowych lub w piecach kręgowych. .W piecach ko- morowych dachówkę wypala się zwykle bez cegły, a w piecach kręgowych – obowiązkowo na wyższej lub niższej ławie z cegły. W piecach okresowych, szczególnie o małych wymiarach, da- chówkę ładuje się albo zupełnie bez podkładek z cegieł lub na bardzo malej ich ilości, a to w celu ochrbny od defor- macji dolnych warstw surowej dachówki i polepszenia warun- ków wypalania. Dachówkę ustawia się paczkami w szachownicę Gdy dachówki miękną przy wypalaniu i nie wytrzymują ob- ciążenia wyżej leżących warstw, wówczas układa się je wewnątrz klatek ustawionych z surowej cegły. W piecach krę- gowych stosuje się ławę z cegły (ułożonej w jodełkę) dla utwo- rzenia studzienek ogniowych i spodu (nóżek) z przekryciem. W niektórych przypadkach, gdy dachówki wytrzymują ob- ciążenie, układa się je w jodełkę, poczynając od przekrycia spodu aż do sklepienia pieca.
WARUNKI WYPALANIA W PIECACH O DZIAŁANIU OKRESOWYM Piece o działaniu okresowym mają różne wymiary i kształt (okrągłe i prostokątne) i zaopatrzone są w paleniska do całkowi- tego lub częściowego (półgazowego) spalania paliwa. Ruch gazów w piecu jest kom- binowany. Gazy po wyjściu z paleniska przechodzą dwoma kana- łami pod posadzką wzdłuż ścian pieca, częściowo za ścianką prze- wałową, unoszą się pod sklepienie i opadają przez szczeliny w posadzce do kanału dymowego. Część gazów przechodzi przez otwory w posadzce, wchodzi do komory, ogrzewa dół ustawki i uchodzi do kanału dymowego, mieszając się z gazami doprowa- dzanymi przez ściankę przewałową. Ilość gazów przechodzących przez ściankę przewałową i bezpośrednio do komory pieca regu- luje się, rozsuwając cegły przekrywające posadzkę pieca. Po dwóch lub trzech cyklach wypalania określa się niezbędne wymiary szczelin i na przyszłość piec pracuje przy odpowiednio ustalonych wymiarach szczelin. Kombinowane doprowadzanie gazów do komory pieca zaczęto stosować w celu osiągnięcia bardziej równomiernego wypalania dachówki. [patrz też: domki nad morzem, domki narzędziowe, domki ogrodowe ]

Comments Off

« Previous Entries