Aranżacja wnętrz
Architektura wnetrz dla opornych…

Posts Tagged ‘domki holenderskie’

WYPOSAZENIE OGÓLNOZAKLADOWE SILNIKI ELEKTRYCZNE I

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

WYPOSAŻENIE OGÓLNOZAKŁADOWE SILNIKI ELEKTRYCZNE I NAPĘDY W zakładach ceramiki budowlanej szeroko są stosowane różne typy napędów kruszarek, młynów, pras i innych maszyn. Obok napędów transmisyjnych, które zachowały się w wielu zakładach wybudowanych dawniej, coraz szerzej stosuje się napędy indy- widualne od silnika poprzez reduktor lub przekładnię pasowo- klinową. Przekładnia ta w po- równaniu ze zwykłą przekład- nią pasową ma szereg zalet, gdyż zajmuje mało miejsca i umożliwia więk- sze przełożenie (1: 10). W przemyśle ceramiki bu- dowlanej przeważają napędy i silniki małej i średniej mocy. Silniki asynchroniczne z wir- nikiern zwartym przeznaczone są do pracy ciągłej bez regulacji licaby obrotćw; zasilane są one z sieci o częstotliwości 50 Hz. Silniki typu MT są trójfazowe, typu MO – jednofazowe Normowe wielkości mocy, napięcia, sprawności i współczyn- nika mocy (cos cp) ustala się dla każdego silnika zależnie od liczby jego obrotów. Przełożeniem przekładni nazywamy stosunek prędkości kątowych lub obrotowych kół współpracujących.
PASY I NAPĘDOWE KOLA PASOWE Maszyny są wprowadzane w ruch przez silniki lub pędnie za pomocą pasów napędowych płaskich lub klinowych. Pasy klinowe są stosowane przy napędach połączonych z niezależnymi silnikami i dzięki swym zaletom stopniowo wypierają płaskie pasy napę- dowe. [patrz też: dom energooszczędny, domek narzędziowy, domki holenderskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki holenderskie’

WYPOSAZENIE OGÓLNOZAKLADOWE SILNIKI ELEKTRYCZNE I

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

PASY NAPĘDOWE Z TKANINY GUMOWANEJ Pasy z tkaniny gumowanej wyrabia się z kilku warstw (prze- kładek) tkaniny bawełnianej, sklejonych gumą wulkanizowaną. Pasy te dzielą się na nacinane, warstwowo zwijane i spiralnie zwijane. Pasy nacinane i spiralnie zwijane mogą być produko- wane o obwodzie zamkniętym. Dla pasów zwykłych ustalona jest tolerancja w wymiarze dłu- gości – 21%, dla pasów o obwodzie zamkniętym – 11% i 15% Wydłużenie sprężyste pasów przy obciążeniu 18 kG na 1 cm szerokości przekładki powinno wynosić od 4 do 12% początkowej długości próbki. Wytrzymałość połączenia między warstwami zewnętrznymi . i wewnętrznymi (przekładkami), a także między poszczególnymi warstwami wewnętrznymi po- winna być taka, aby oddziele- nie się warstw na odcinku dłu- gości 25 mm trwało co najmniej 1 minutę przy następujących obciążeniach : przy oddzieleniu się warstwy zewnętrznej od wewnętrznej 5,5 kG przy oddzieleniu się warstw wewnętrznych 6,0 kG. Pasy należy przechowywać w stanie, zwiniętym, w zamknię- tym pomieszczeniu o wilgotności względnej powietrza 50-65% i w temperaturze od -5 do -15°. Nie jest wskazane przechowywanie pasów w pobliżu urządzeń grzewczych. Jeżeli pasy były wystawione na działanie silnych mrozów, nie wolno ich rozwijać natychmiast po przywiezieniu do magazynu, lecz dopiero po ich ogrzaniu. Roboczymi powierzchniami pasa klinowego są jego powierzch- nie boczne. Pasy z tkaniny kordonkowej składają się z następujących warstw: a) warstwy rozciąganej, złożonej z kilku warstw tkaniny gu- m:owanej, której nici przebiegają pod kątem do osi pasa; b) warstwy środkowej z tkaniny kordonkowej, której nici przebiegają równolegle do osi pasa; c) warstwy ściskanej z gumy; Pasy ze sznurków kordonkowych składają się z na- stępujących warstw a) warstwy rozciąganej, złożonej z oddzielnych nici z kor- donku, których liczba w przekroju pasa określona jest zgodnie z wymaganiami technicznymi dla danego typu pasa; b) warstwy ściskanej, z gumy; c) warstwy okalającej 4, składającej się z kilku warstw tka- niny gumowanej. [więcej w: dom energooszczędny, domek narzędziowy, domki holenderskie ]

Comments Off

« Previous Entries